Objetivos                                                                                               

  1.  Adquirir una idea bàsica de la matèria i de les seues propietats.
  2.  Identificar i caracteritzar els estats en els quals es pot trobar la matèria.
  3.  Adquirir les idees bàsiques de substància pura i mescla.
  4.  Identificar les forces com a causes de canvis en els moviments o de les deformacions dels objectes i conéixer les forces per contacte i a distància.
  5.  Adquirir una idea del concepte d’energia i dels seus tipus.
  6.  Conéixer els usos de l’energia en activitats humanes, les fonts de les quals s’obté i la necessitat d’estalviar-la.
  7.  Conéixer les característiques de la llum i el comportament de la llum en els objectes.
  8.  Conéixer aspectes bàsics de la reflexió de la llum i de les seues conseqüències.
  9.  Conéixer algunes conseqüències derivades del consum excessiu de fonts no renovables i generar una actitud favorable cap a l’estalvi d’energia.
10.  Promoure el desenvolupament de destreses bàsiques i d’estratègies per a organitzar, memoritzar i recuperar la informació.

11.  Verificar la progressió en l’aprenentatge i l’aplicació d’algunes competències.